آیلتس کارنامه رسمی میده با تفکیک کامل Speaking/Writting

 

 

 

 

 

 نحوه درخواست ریز نمرات آیلتس!

 

در کارنامه رسمی آزمون آیتلس 5 نمره درج می شود که شامل 4 نمره برای 4 مهارت و یک نمره کلی است اما جزییات نمرات مهارتها ذکر نمی شود. اگر بخواهید دقیقا بدانید که در کدامیک از مولفه های رایتینگ یا اسپیکینگ آیلتس نیاز به تمرین بیشتری دارید و چه نمره ای دریافت کرده اید، می توانید برای دریافت ریز نمرات آزمون آیلتس خود، جاهای خالی را با اطلاعات کارنامه خود تکمیل نمایید و سپس با توجه به مرکزی که در آن آزمون داده اید (آی دی پی یا بریتیش کانسیل) فرم تکمیل شده را به یکی از ایمیل آدرس های زیر ارسال نمایید. فراموش نکنید که عکس اسکن شده کارنامه رسمی آزمون و عکس پاسپورت خود را نیز ضمیمه یا پیوست ایمیل نمایید. به این ترتیب می توانید نمرات هریک از مولفه در رایتینگ و اسپیکینگ و همین طور تعداد پاسخ های صحیح خود در لیسنینگ و ریدینگ را دریافت نمایید.

 

 

✳️ ریز نمرات لیسنینگ و ریدینگ صرفا شامل نمره خام یا تعداد جواب های صحیح است.

 

✳️ ریز نمرات رایتینگ برای هر یک از تسک ها با ذکر نمره هریک از چهار مولفه به شرح زیر است:

Task 1: Task Achievement (TA), Cohesion and Coherence (CC), Lexical Resource (LR) and Grammar Range and Accuracy (GRA)

Task 2: Task Response (TR), Cohesion and Coherence (CC), Lexical Resource (LR) and Grammar Range and Accuracy (GRA)

 

✳️ ریز نمرات اسپیکینگ برای هریک از مولفه ها به شرح زیر است:

Fluency and Coherence (FC), Lexical Resource (LR), Grammar Range and Accuracy (GRA) and Pronunciation (Pr.)

 

✳️ آدرس ایمیل دریافت ریز نمرات بر اساس نهاد اصلی و برگزار کننده آزمون:

 British Council: 

IGDisclosures@britishcouncil.org

 

 IDP: 

privacyofficer@idp.com

 

✳️ عنوان یا سابجکت ایمیل:

Enquiry on the breakdown of my IELTS scores

 

 

✳️ متن نامه درخواست ریز نمرات:

 (تمامی اطلاعات مورد نیاز روی کارنامه رسمی درج شده است)

 

Dear Privacy Officer/British Council,

 

My name is [ YOUR FULL NAME HERE ] . In accordance with the GDPR, I am writing to ask for a breakdown of my IELTS scores for the following exam:

 

• Test Date: [ DATE OF YOUR TEST HERE]

• Test Centre Name and Number: [ TEST CENTRE NAME AND NUMBER ]

• Test Centre Address: [ CITY AND COUNTRY ]

• Areas of the test I would like all stored information about: Listening, Reading, Writing and Speaking

I have also attached a copy of my passport so that you can confirm my identification, but please do not hesitate to contact me I you need any other information to process my request.

 

Sincerely yours,

[ YOUR FULL NAME HERE ]

 

 

✳️ توجه داشته باشید بعد از ارسال ایمیل فوق، از نهاد اصلی برگزار کننده برای شما یک ایمیل جوابیه خواهد آمد که در آن سایر جزییات مورد نیاز (که تمامی آن روی کارنامه رسمی درج شده) و توضیحات لازم در مورد زمان ارائه ریز نمرات جهت کانفیرم نهایی برای شما ارسال خواهد شد.

 

✳️ مدت زمان تقریبی دریافت ریز نمرات بین 6 تا 8 هفته است.

.